Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Mária Hámorská so sídlom Na sihoti 21, Košice, IČO 36 998 974 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.colonialdecor.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.colonialdecor.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku

* bez nároku predávajúceho na akúkoľvek úhradu bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.

* bez nároku predávajúceho na akúkoľvek úhradu po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania alebo v zmysle článku 10.4.

* v ostatných prípadoch, kedy je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením alebo doručením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej fakturovanej ceny.

 

Predávajúci zaväzné potvrdzuje objednávku až v čase, kedy začal konať v prospech plnenia objednávky, napríklad záväzne objednal tovar a prípadne zaplatil zálohovú platbu u svojho dodávateľa, zaplatil balenie alebo poštovné u kupujúcim zvoleného doručovateľa.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy


Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou(viď formulár na konci tejto stránky) o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet alebo poštovou poukážkou na uvedenú adresu a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia predávajúcemu oznámenia o odstúpení od zmluvy. V tejto lehote je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu. Odporúčame Vám použiť doručovanie vracaného tovaru doporučene s poistením, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. Náklady na poštovné a balné v tomto prípade znáša kupujúci.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH.


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť: Mária Hámorská si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa na základe kupujúcim vybranej poštovej služby a doplnkových služieb(platba na dobierku). Cenu poštovného okrem prípadov podľa článku 6.3 vypočíta systém po výbere poštovej služby v nákupnom košíku.


6.3  Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie predávajúceho uvedené v mailovej notifikácií. 

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte/u kuriéra.

 

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže registrovaný zákazní skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom zákazníkom vybranej poštovej služby na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.5 Tovar dodávame na území Slovenskej republiky.

 

8.6 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Mária Hámorská a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

9.2 Ku každému zakúpenému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad a dodací list.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim.


9.4 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle §622, 623 Občianskeho zákonníka.

 

9.5 Reklamovaný tovar spolu s kópiu faktúry a popisom vady je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na adrese uvedenej v časti Kontakt

 

9.6 V prípade odstrániteľnej vady alebo dostupnosti rovnakého výrobku u predávajúceho, bude tento reklámácie prednostne riešiť opravou alebo výmenou za nový kus. V prípade, neodstrániteľnej vady alebo nedostupnosti rovnakého výrobku bude kupujúcemu ponúknuté odstúpenie od zmluvy alebo náhradné plnenie alebo zľava z ceny.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.coloniadecor.sk

10.1 Spoločnosť Mária Hámorská upozorňuje, že informácie uvedené na www.colonialdecor.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť Mária Hámorská môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.


10.3. Spoločnosť Mária Hámorská nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

10.4. V prípade, že po potvrdení objednávky dôjde k aktualizácii údajov niektorej z položiek objednávky v zmysle bodov 10.1 alebo 10.2, má kupujúci právo postupovať podľa bodu 3.1 týchto obchodných podmienok bez povinnosti uhradiť predávajúcemu už vynaložené prostriedky.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť: Mária Hámorská sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

12. Uplatňovanie podnetov, sťažnosti a alternatívne riešenie sporu(ARS)

12.1 Kupujúci má možnosť obrátiť sa s podnetom alebo stažnosťou na Slovenskú obchodnú inšpekciu(SOI), ktorá je povinná jeho podanie preskúmať a prípadne sankcionovať predávajúceho. Adresa je dostupná na stránke Kontakt.

 

12.2 V prípade, že kupujúci nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie ARS podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z..


Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby subjektu ARS na ktorý sa obráti.

Odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 102/2014 Z.z.
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Predávajúci: Mária Hámorská - colonialdecor.sk, Na sihoti 21, 040 13 Košice
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar
uvedťe prosím číslo objednávky pridelené e-shopom
uvedte dátum objednania, ak tovar zatiaľ nebol dodaný/doručený alebo dátum prijatia, ak ste už tovar prevzali, Vám bol doručený
Vyplnte prosím meno objednávateľa. Obvykle Vaše vlastné meno
Uvedte prism Vašu adresu. Ak ste uviedli odlišnú adresu objednávateľa a pre doručenie, zadajte adresu objednávateľa.
Vrátenie peňazí
Označte preferovaný spôsob vrátenia peňazí
Uvedťe IBAN bankové spojenie alebo úplnú adresu v prípade voľby poštová poukážka
Na túto adresu Vám bude doručená kópia formulára
antiSpam [nový kód]
Info Dodanie tovaru
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

   

Copyright 2014 - 2022 © colonialdecor